ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմի բնակարանային քաղաքականության և ծրագրերի իրականացման վարչության վարձավճարների փոխհատուցման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 35-3.1-13) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ

14-03-2023

Տիպ` Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ
Հայտատու` բնակարանային հարցերի կոմիտե
Իրավական ակտ՝ <<Քաղաքացիական ծառայության մասին>> ԼՂՀ օրենքի 14-րդ հոդված

     1.Քաղաքացիական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հաստատող փաստաթղթերի` դիպլոմի (դիպլոմների), աշխատանքային գրքույկի պատճենը` բնօրինակների հետ միասին.
     2.Արական սեռի անձիք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակների հետ միասին կամ համապատասխան տեղեկանք.
    3.Մեկ գունավոր լուսանկար` 3x4 սմ չափսի.
    4.Անձնագրի պատճենը (առաջին և գրանցման էջերով).
    5.Հանրային ծառայությունների համարանիշի պատճենը:
    Դիմող ԱՀ քաղաքացիները փաստաթղթերը պետք է ներկայացնեն 15 օրվա ընթացքում:
    Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ԱՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմի քարտուղարություն (հեռ. 047922006):
    Մրցույթը կկայանա 2023թ. ապրիլի 21-ին` ժամը 10:00-ին (ք. Ստեփանակերտ, Սասունցի Դավթի 2, 206 սենյակ):

Հասցե` ք.Ստեփանակերտ, Սասունցի Դավիթ 2
Հեռ.` 047922006
Էլ. փոստ` info.hcnkr@gmail.com
Վեբ կայք` csc-nkr.net
Պետական կառավարման այլ մարմիններ բնակարանային հարցերի կոմիտե